کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ
صبا
فارسی چهارم ابتدایی

 

فارسی چهارم ابتدایی

  1. فعل چیست ؟ فعل کلمه ای است که بر انجام دادن کاری یا واقع شدن حالتی یا ایجاد ارتباطی دلالت می کند .مثال

پروین رفت . ( کسی کاری انجام داده است )

محمد از مار ترسید ( حالتی واقع شده است )

سارا بیمار است . ( است بین بیماری و سارا ارتباط بر قرار کرده است .)

2- به جزء اصلی جمله که انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی را نشان می دهند، ... می گویند؟

الف) فعل   ب) فاعل   ج) حرف ربط    د) مفعول  

 

3- در جمله روبرو فعل کدام کلمه است؟ "مهر مادری پرستوها در میان جانوران دیگر همتا ندارد"

الف) جانوران   ب) مهر مادری   ج) پرستوها   د) ندارد

 

 4--در جمله ی زیرفعل را معلوم کنید

لذت زندگی وقتی حاصل می شود که همنوعان خویش را در اسایش می بینیم

 5-اسم را تعریف کنید ؟ کلمه ای است که کسی یا حیوانی یا چیزی را با آن نام می بریم .

 6-صفت را تعریف کنید.؟صفت کلمه ای است که حالت یا مقدار یا شماره یا مزه یا رنگ یا یکی دیگر از خصوصیات اسم را می رساند .

 گاهی اسم یا صفت تنها یک کلمه است این نوع اسمها و صفتها را اسم ساده و صفت ساده می گویند

(ثمر- دل- کار ) اسم ساده است و(بد - تنگ - خوب ) صفت ساده است

7-اسم و صفت رادر جمله های زیر مشخص کنبد.

مریم ان گل زیبا را در گلدان گذاشت .                                      پرستوهای جوان برای خودلانه ِی جدید می سازند.

 گل:اسم   زیبا:صفت                                                             لانه:اسم   جدید:صفت

 8- صفت برتر :  بزرگ تر - بهتر - عاقل تر - داناتر - چشمگیر تر - سخت تر صفتهایی مانند انها را صفت برتر می گویند . اگر بخواهیم صفت کسی یا چیزی را با صفت کسی یا چیزی دیگر یا کسان یا چیزهای دیگر بسنجیم این سنجش را با صفت برتر بیان می کنیم .

 9- صفت برترین :بزرگترین- بلندترین - پر آبترین - پرشکوه ترین و صفتهایی مانند انها را صفت برترین می گویند صفت برترین - برتری چیزی یا کسی را به همه ی افراد همجنس نشان می دهد .

 10- کنایه چیست ؟ با مثال- در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن است که دارای دو معنی نزدیک و دور باشد. گوینده سخن را به نحوی بیان کند که ذهن خواننده یا شنونده به کمک معنی صریح و روشن نزدیک - پی به معنی دور ان ببرد اگر بگوییم در خانه ی فلانی هیشه باز است منظور این است که در انجا رفت و امد زیاد است. سفره ی خانه ی فلانی همیشه گسترده است یعنی مهمان نواز است .( پا توی کفش کسی کردن- کنایه از دخالت کردن در کار کسی است) (دم به تله ندادن- کنایه از گرفتار نشدن است . ) ( از کاری شانه خالی کردن - کنایه از تنبلی است .)

11-   مادری به کنایه به فرزندش گفت((پنبه را از گوشت در بیاور))

مقصود او چه بوده است؟

 12- منادا چیست ؟کسی که مورد ندا و یا خطاب قرار می گیرد

ای- برای ندا و نشانه ی منادا است . ای دل - ای دوست

(الف ) در آخر کلمات برای ندا و نشانه ی منادا است . یارا - جانا - خدایا - سعدیا

(یا) که باز نشانه ی منادا است و از عربی گرفته شده است و در آغاز برخی از اسمهای خاص چون رب -و خدا و علی و ابوالفضل می آید. یا رب - یا علی - یا ابوالفضل

13- سه جمله یا عبارت یا بیت بنویسید که در هر یک از آن ها حرف نشانه ی منادا به کار رفته باشد     

 14- کلمه ی مرکب را تعریف کنید ؟ بعضی از کلمه ها دو قسمت دارند که هر قسمت انها معنایی جدا گانه دارد اما وقتی با هم به کار می روند کلمه ای تازه با معنای جدید می سازند .

خود + کار = خودکار               روز + نامه = روز نامه          کتاب + خانه = کتاب خانه

 15- بیت: حد اقل شعر یک بیت است که از دو مصراع به وجود می آید.

16- قافیه چیست ؟ هماهنگی پایان شعرکه شعر را خوش آهنگ می کند

.........بکارد          ...........برآرد

.........رمیده           ...........خلیده

.........خواب           ..........آب

17- ردیف: یک یا چند کلمه است که عینا در آخربیت یا ابیات شعر تکرار شود .

انچه تغیر نپذیرد تویی             وان که نمرده است و نمیرد تویی

(تویی ) ردیف است .

18- مصراع یعنی چه؟

الف) نام دیگر یک بیت شعر است.                 ب) هر قسمت را یک شعر می گویند.
 ج) هر قسمت یک بیت شعر را می گویند     د) دو بیت یک شعر را مصراع گویند.  

 

  19-معنی شعر زیر را بنویسید :    (انمره)

بنی ادم اعضا یک پیکرند                                        که در افرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد اورد روزگار                             دگر عضوها را نماند قرار

(انسانها مانند اعضای یک بدن هستند که خلقت انها از یک گوهر واحد است)

 (اگر انسان در سختی ومشکل باشد گویی همه انسانها دچار مشکل شده اند)

به دو بیت بالا توجه کن :الف- کلمات قافیه کدامند-؟روزگار-قرار-

20- به این دو بیت توجه کن :

زندگی ترکیب شادی با غم است                                                                       دوست می دارم من این پیوند را

گر چه می گویند شادی بهتر است                                                                           دوست دارم گریه با لبخند را

الف-این شعر از کیست؟

ب-پیام کلی این شعر را بنویس

در زندگی شادی و غم کنار یکدیگر قرار دارند .اگرغم وناراحتی نباشد شادی وخوشحالی خود را نشان نمیدهد

12- یک یا چند کلمه که معنی کاملی داشته باشد، .... نامیده می شود.

الف) جمله   ب) دوستان    ج) مثل     د) شعر  

22- از نوشته های زیر کدام جمله نیست؟

الف) درختان و شاخه های در هم رفته                  ب) امروز هوا خیلی گرم است
.  ج) علی شاگرد زرنگی است                     د) مریم دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی است.

23- وقتی مطلبی را از کسی نقل می کنیم آن را داخل .... قرار می دهیم؟

الف) خط تیره ( _ _ )    ب) گیومه « »     ج) پرانتز ( )     د) چند نقطه  

24- وقتی که بعد از مطلبی سه نقطه می گذاریم، یعنی ...

الف ) مطلب تمام شده است.                    ب) بقیه مطلب را نمی دانیم.
ج) آن مطلب را از کسی نقل کرده ایم.     د) آن مطلب ناتمام است و دنبال آن نوشته نشده است 

 [ جمعه 88/8/15 ] [ 12:4 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر