کد کج شدن تصویر
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
درب کنسرو بازکن برقی
واینک ...آغاز

 

 

فرزندم

 

 به گذشته بنگر و از خدا سپاسگزار باش

 به آینده بنگر و به خدا توکل کن 

تو وارث این قلمرو هستی

به خاطر توست که زمین دور مدار خود می چرخد

جزر و مد دنیا برای خاطر توست 

پرندگان برای خاطر تو آواز می خوانند

 

خورشید برای تو طلوع و غروب می کند

ستارگان برای خاطر تو رخ می نمایند

 

هر چیز زیبای که می بینی را خداوند برای تو،

که اشرف مخلوقاتش هستی آفریده

 

اصلا مهم نیست که چه تصویری از خود داری

حالا هویت اصلی خود را می دانی

 

تو به کاینات مسلط هستی

 [ یادداشت ثابت - جمعه 92/11/5 ] [ 11:48 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
زاویه ها نام های متفاوت دارند

زاویه ها نام های متفاوت دارند به شکلها توجه کنید

زاویه حاده (تند)کمتر از   90°   هست. همه زاویه های زیر حاده یا تند هستند

نوع زاویه                توضیح       
زاویه حاده    =    زاویه کمتر از 90°       
زاویه راست یا قائمه    =   زاویه مساوی با  90°       
زاویه باز یا منفرجه   =   زاویه بزرگتر از 90°  وکوچکتر از180°       
زاویه نیم صفحه =   زاویه مساوی با 180°       
زاویه معکوس (زاویه مقعر)=    زاویه بزرگتر از 180° وکمتر از 360 درجه  
 

البته ضلعهای زاویه تغییر نمی کند .
قسمت های زاویه: راس زاویه  =نقطه مشترک دونیم خط
ضلع های زاویه= هر یک از  دو نیم خط را که زاویه را تشکیل دهد، ضلع زاویه گویند
زاویه = مقدار چرخش هر ضلع
  نام گذاری زاویه : 1- معمولا زاویه را با کمترین حرف الفبا  فارسی یا انگلیسی می خوانیم .

مثلا زاویه (الف)،  (ب) یا    a  یا  b  یا گاهی باحروف یونانی الفا  α    ،  تتا  θ   می خوانیم.
2-گاهی با سه حرف می خوانیم که حرف میانی همان نام زاویه است.

 [ دوشنبه 93/11/6 ] [ 11:59 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
اثبات مجموع زوایای داخلی مثلث[ دوشنبه 93/11/6 ] [ 11:51 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
قوانین بخش پذیری بر اعداد 1 تا 15

قوانین بخش پذیری بر اعداد 1 تا 15

 

قانون بخش پذیری  بر 1 :  همه ی اعداد (به غیر از صفر )بر یک بخش پذیر هستند.

قانون بخش پذیری  بر 2 :عددی بر 2 بخش پذیر است که رقم یکانش 0 یا زوج باشد مثال: 20 ، 42 ، 68 ، 10100 بر2 بخشپذیرند.

قانونبخش پذیری بر 3 :عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع رقم های آن بر 3 بخش پذیر باشد.

مثال- مجموع رقم های عدد 7512 برابر 15 است و 15 بر 3 بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد7512 بر 3 بخش پذیر است.

قانون بخش پذیری  بر 4 :عددی بر4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد. یا دو رقم سمت راست صفر باشد .

مثال- عدد 1568 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 20 = 8 + (6 × 2) و 20 بر 4 بخش پذیر می باشد.

قانونبخش پذیری بر 5 :  عددی بر5بخش پذیر است که رقم یکانش بر5 بخش پذیر باشد..

مثال- اعداد 65،  240 و 800  بر5 بخش پذیر هستند.

قانون بخش پذیری  بر 6 : عددی بر 6 بخش پذیر است که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر باشد.     ( 3 ×  2 = 6)

مثال- عدد 132 هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیراست. پس بر6 نیز بخش پذیر است.

قانون بخش پذیری  بر 7 :روش زیر را آنقدر تکرار می کنیم تا به یک عدد کم و آسان برسیم و مشخص شود که آن عدد بر 7 بخشپذیر است یانه؟

مراحل :1.عددی را(مثل 5194) انتخاب می کنیم.

2.یکان آن عدد(5194) را حذف می کنیم.(یعنی رقم 4 را  از عدد 5194 حذف می کنیم) ودر نتیجه عددی جدید( 519) به دست می آید.

4.حالا دو برابر یکان حذف شده  را از عدد جدید که یک رقم از عدد اصلی کمتر دارد کم می کنیم درواقع یکان حذف شده 4 است  و دو برابر آن میشود 8 یعنی :  511= 8 - 519           

  8 = 2 × 4   مراحل بالا را آنقدر تکرارمیکنیم تا به نتیجه می رسیم.

.به ادامه‌ی مثال بالا توجه کنید.

 دوباره یکان عدد 511 را (که 1 است)حذف میکنیم ودوبرابرش را(که می شود2) ازعدد

جدید (51) کم می کنیم.      49 = 2 – 51

می بینیم که تشخیص بخشپذیر بودن  یا بخشپذیر نبودن عدد جدید(49) بر7 ساده شد.

آخرین عدد به دست آمده49 است ؛ ومی دانیم که 49 بر7 بخشپذیر است.

پس نتیجه می گیریم که عدد اصلی (یعنی5194 ) بر7 بخشپذیر است.

قانون بخش پذیری  بر 8 : الف) عددی بر8  قابل قسمت است که سه رقم سمت راست آن بر 8 قابل قسمت باشد.

مثال- اعداد 45000 و70656 بر 8 بخش پذیرهستند. زیرا سه رقم سمت راست آن ها یعنی صفر و656 بر 8 بخش پذیرهستند.

ب) عددی بر8 بخش پذیر است که مجموع رقم یکان، به اضافه ی 2 برابررقم دهگان، به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 65352بر 8 بخش پذیر است. زیرا 24=2+ 5* 2+ 3* 4و 24بر 8بخش پذیر می باشد.

 قانون بخش پذیری  بر 9 :

عددی بر 9 بخش پذیراست که مجموع رقم هایش بر9 بخش پذیر باشد.

مثال- عدد 5148 بر 9 بخش پذیراست. زیرا مجموع رقم های آن یعنی 18 بر 9 بخش پذیر است.

قانونبخش پذیری بر 10 :

 عددی(به غیر از صفر) بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

مثال- اعداد 70  ، 1200 و  810  بر 10 بخش پذیر هستند.

قانون بخش پذیری  بر 11 :

عددی بر 11 بخش پذیر است که اگررقم های آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع رقم های هر دسته را به دست آوریم و سپس از بین دو عدد به دست آمده عدد کمتر را از عدد بیشتر کم کنیم عدد به دست آمده یا بر 11 بخش پذیر باشد ویا صفرباشد.

        مثال-عدد 19294 بر 11 بخش پذیر است زیرا:                  4  9  2  9 1      

                   11 = 7- 18                               7=1+2+4                           18  =9+9

   قانون بخش پذیری  بر 12:

عددی بر 12بخش پذیر است که بر 3و 4بخش پذیر باشد.

مثال- اعداد 72و  120و 480بر 12بخش پذیر هستند.

 قانون بخش پذیری  بر 13:

عددی بر 13بخش پذیر است که اگر 4برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13بخش پذیرباشد. (در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد 247 بر 13 بخش پذیر است. زیرا:در این جا 4 برابر یکان (7) می شود 28  و اگر یکان عدد اصلی(247) را حذف کنیم عدد 24 به دست می آید. حالا باید 24 و 28 را با هم جمع کنیم0     52 = 28 + 24

     ( 28 = 7 × 4)    247           

بازهم همین مراحل بالا را بر روی عدد به دست آمده‌ی جدید(52) انجام می دهیم.       

                13=5+8                ( 8 = 2 ×4)

 قانون بخش پذیری  بر 14 :

عددی بر 14 بخش پذیر است که   بر 2 و 7 بخش پذیر باشد. ( 7 × 2 =  14)

مثال- عدد 3542 هم بر 2 وهم بر7 بخش پذیر است. پس بر 14 نیز بخش پذیر است.

قانون بخش پذیری  15 :

عددی بر 15 بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد. ( 5× 3 = 15)

مثال- عدد 4350 هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است. پس  4350 بر15نیز بخش پذیر است.[ دوشنبه 93/11/6 ] [ 11:3 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
آموزش معلمان برای کتاب جدید التالیف ریاضی قسمت دوم

راهنمای معلم-کلیات و فصل1 تالیف pdf
آموزش معلمان- کلیات- فایل1 آقای خسرو داودی تصویری 10.8 MB 23/07/93
آموزش معلمان- کلیات- فایل2 آقای خسرو داودی تصویری 9.04 MB 23/07/93
آموزش معلمان- کلیات- فایل3 آقای خسرو داودی تصویری 12 MB 23/07/93
آموزش معلمان- کلیات- فایل4 دکتر ابراهیم ریحانی تصویری 8.45 MB 23/07/93
آموزش معلمان- کلیات- فایل5 دکتر ابراهیم ریحانی تصویری 10.9 MB 23/07/93
آموزش معلمان- کلیات- فایل6 دکتر ابراهیم ریحانی تصویری 10.7 MB 23/07/93
آموزش معلمان- کلیات- فایل7 دکتر ابراهیم ریحانی تصویری 5.31 MB 23/07/93
آموزش معلمان- کلیات- فایل8 دکتر ابراهیم ریحانی تصویری 5.40 MB 23/07/93
آموزش معلمان- کلیات- فایل9 دکتر ابراهیم ریحانی تصویری 6.74 MB 23/07/93
آموزش معلمان- کلیات- فایل10 دکتر ابراهیم ریحانی تصویری 8.45 MB 23/07/93
شناسایی بدفهمی های رایج دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حوزه محتوایی ریاضی
خانم شهرناز بخشعلی زاده
pdf 12.7 MB 93/07/28
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل1  خسرو داودی تصویری 10.2 MB 10/08/93
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل2 خسرو داودی تصویری 13.3 MB 10/08/93
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل3 خسرو داودی تصویری 12.5 MB 10/08/93
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل4 خسرو داودی تصویری 10.0 MB 10/08/93
آموزش معلمان- فصل چهارم-فایل5 خسرو داودی تصویری 14.5 MB 10/08/93
راهنمای معلم- فصل 2
تالیف
pdf
200KB 93/8/21
راهنمای معلم- فصل 3
تالیف
pdf 835KB 93/9/21
آموزش معلمان- فصل پنچم-فایل1  خسرو داودی تصویری 9.28 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل پنجم-فایل2 خسرو داودی تصویری 12.1 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل پنجم-فایل3 خسرو داودی تصویری 9.35 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل پنجم-فایل4 خسرو داودی تصویری 11.7 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل پنجم-فایل5 خسرو داودی تصویری 9.93 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل1  خسرو داودی تصویری 13.2 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل2 خسرو داودی تصویری 10.3 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل3 خسرو داودی تصویری 12.0 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل4 خسرو داودی تصویری 9.98 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل ششم-فایل5 خسرو داودی تصویری 7.71 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل1  خسرو داودی تصویری 7.61 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل2 خسرو داودی تصویری 12.2 MB 20/10/93
آموزش معلمان- فصل هفتم-فایل3 خسرو داودی تصویری 8.60 MB 20/10/93


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 7:16 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
آموزش معلمان برای کتاب جدید التالیف ریاضی قسمت اول
نام مولف / منبع
نوع فایل حجم تاریخ

آشنایی با کلیات کتاب

آقای دکتر ریحانی ppsx 3.2MB

زمان بندی پیشنهادی

کتاب راهنمای معلم
pdf 0.2MB

یادداشت های فصل اول برای معلم

آقای خوش پیام pdf 0.7MB

یادداشت های فصل دوم برای معلم

آقای خوش پیام pdf 1.1MB

یادداشت های فصل سوم برای معلم

آقای خوش پیام pdf 1.1MB

یادداشت های فصل چهارم برای معلم

آقای خوش پیام pdf 1.6MB

یادداشت های فصل پنجم برای معلم

آقای خوش پیام pdf 1.5MB

یادداشت های فصل ششم برای معلم

آقای خوش پیام pdf 0.8MB

یادداشت های فصل هفتم برای معلم

آقای خوش پیام pdf 0.5MB
آموزش معلمان- فصل اول-فایل1 آقای خسرو داودی تصویری 11 MB 02/07/93
آموزش معلمان- فصل اول-فایل2 آقای خسرو داودی تصویری 12.80 MB 02/07/93
آموزش معلمان- فصل اول-فایل3 آقای خسرو داودی تصویری 1.  MB 02/07/93
آموزش معلمان- فصل اول-فایل4 آقای خسرو داودی تصویری 11.6  MB 02/07/93
آموزش معلمان- فصل اول-فایل5 آقای خسرو داودی تصویری 11.2  MB 02/07/93
آموزش معلمان- فصل دوم- فایل1 آقای خسرو داودی تصویری 13.3 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل دوم- فایل2 آقای خسرو داودی تصویری 9.41 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل دوم- فایل3 آقای خسرو داودی تصویری 10.5 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل دوم- فایل4 آقای خسرو داودی تصویری 10.2 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل1 آقای خسرو داودی تصویری 13.5 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل2 آقای خسرو داودی تصویری 9.11 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل3 آقای خسرو داودی تصویری 10.4 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل4 آقای خسرو داودی تصویری 11 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل5 آقای خسرو داودی تصویری 11.9 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل6 آقای خسرو داودی تصویری 9.29 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل7 آقای خسرو داودی تصویری 9.97 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل8 آقای خسرو داودی تصویری 10.8 MB 07/07/93
آموزش معلمان- فصل سوم- فایل9 آقای خسرو داودی تصویری 10.1 MB


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 7:16 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
تمدن های ایران

تمدن های ایران


تپه حسن‌لوتپه حسن‌لو در 7 کیلومتری شهر نقده قرار دارد و یکی از تپه‌های باستانی ایران است که قدمت آن به بیش از 6 هزار سال قبل از میلاد می‌رسد تپه حسن‌لو با وسعت30 هکتار و ارتفاع 20 متر در 7 کیلومتری شمال شرق شهر نقده در استان آذربایجان غربی و در کنار روستای حسن لو واقع شده است. جام بزرگ طلایی حسن‌لو که مربوط به دوران مانائی می‌باشد در این تپه کشف شده است.بنا به ارزیابی‌ها، قدمت این تپه به 6000 سال قبل از میلاد می‌رسد و تا دوره اسلامی نیز محل سکونت و استقرار بوده و کاوش‌ها نشان می‌دهد چندین بار به علت آتش سوزی تخریب و مجددا بنا گردیده است با اکتشافات انجام شده و خارج شدن شهر باستانی از زیر خاک آثاری از جمله زیور آلات زنانه، مجسمه‌های تزئینی، خنجرها و دشنه‌های آهنی و برنزی و... کشف شده است.


تپه سیلک

 دانشمندان قدیمی‏ترین خاستگاه تمدن بشری را سیلک در کاشان عنوان می‏کنند یعنی اولین جایی که شهرنشینی شکل گرفت آنجا که آریایی‏ها ی اولیه تمدن شهرنشینی را ایجاد کردند.قدمت این تپه‏ ها به 7هزار سال می‏رسد

تا حالا 32 تا زیگورات(عبادتگاه) در ایران و عراق طبق متون تاریخی شناسایی شدند .که 5تا زیگورات در ایران و 27 تا هم در عراق شناسایی شدند که کهنترین اونها همین زیگورات سیلک کاشان هست .و این اثار تاریخی بیانگر تمدن ما ایرانیان است

«از ظروف سفالینی که در سیلک به دست آمده است تصاویر بز کوهی و اسب و خورشید و همچنین اشکال هندسی فراوان دیده می‌شود و از این اکتشافات نتیجه می‌گیریم که با وجود آنکه آهن و مفرغ در تهیه آلات و ادوات گوناگون به کار می‌رفته است صنایع کوزه‌گری و سفال‌سازی رونق خود را حفظ کرده است


تمدن جیرفت


تمدن جیرفت نام یافته‌های باستانشناسی تازه‌ای‌ است که در استان کرمان در نزدیکی شهر جیرفت و هلیل‌رود به دست تیم‌های چند ملیتی باستانشناس در دست بررسی و پژوهش است. یافتن چنین نقطه‌ای، افقی تازه در یافته‌ها و نگره‌های باستان‌شناسان درباره? تمدن خاورمیانه گشوده است.این تمدن مربوط به هزاره? سوم پیش از میلاد است و این مردم، در دشت خوش آب و هوا و حاصلخیز هلیل رود سکنا داشته‌اند. .

اشیاء به دست آمده از این تپه باستانی تا به امروز بیشتر ظروف سفالی و سنگی، قطعات سنگ صابون و گاه وسایل مفرغی را شامل می‌شود. اهم صنعت منطقه همان کنده‌کاری روی سنگ صابونی است که دارای ظرافت خاص است و موارد کاربردی و زیبایی شناختی را در بر می‌گیرد. در روی این قطعات تصاویری از قبیل انسان، بز و گوسفند، نخل، مار و عقرب وجود دارد که البته تصاویر مار و عقرب معمول تر است. نکته دیگری که قطعات سنگ صابونی این منطقه را از سایر مناطق و تمدنهای دیگر جدا می‌کند


 

 

 

  تمدن مارلیک


قبل از مهاجرت آریائی‌ها بومیانی در فلات ایران زندگی می‌کردند. کشفیات حفاری‌های غیر علمی و یافته‌های باستانشناسی در مناطق گوناگون گیلان نظیر  مارلیک (چراغعلی تپه رودبارزیتون)،تالش ، املش، دیلمان و اشکورات رودسر حکایت از وجود تمدن‌های بومی اما جوان در این مرز و بوم را می‌دهد. در این‌جا به بررسی اقوام بومی ساکن گیلان در زمان مهاجرت آریائیها و رابطه آنها با اولین حکومت آریائیها در ایران یعنی امپراطوری ماد پرداخته می‌شود.تپه مارلیک یا (روستای نصفی) در هشت کیلو متری شهر رستم آباد واقع است.


 

 تپه مارلیک گنجینه ای ارزنده از هنر وتمدن بشری را در طول قرنها در خود پنهان کرده است، در اصل تپه ای طبیعی و صخره ای که از سنگ های سولفات آهن تشکیل شده است واتاق خانه ها آرامگاه خصوصی فرمانروایان و شاهزادگان محلی بوده است.

    در هزاره نخست پیش از میلاد ظروف مفرغی، سفالین، نقوشی از انسان، گیاهان و حیوانات و گاو کوهاندارو دستگاه پشم ریسی در این دیار ساخته شده، که به تدریج در دهه های اخیر کشف شده اند. خورشید نیز تا حد پرستش در سرزمین خورگام از اهمیت خوبی برخوردار بوده و نماد خورشید به شکل برنج های هندسی و تزیینی در اکثر ظروف و جام های فلزی به تصویر کشیده اند.

      و اما مرکز زندگی گرمسیری عده ای از انسانهای بومی و نژاد اصیل که در آمل امروزی زندگی می کردند به نام قوم آماردها یا مردوئی ها شناخته می شدند و پیش از آمدن آریاییها به سرزمین ایران در جنوب دریای کاسپین می زیستند که زندگی سردسیری آنان بخش خاوری کوه دال فک (آشیانه عقاب ) که به آن خورگام می گویند. مردم این دیار پیش از ورود اسلام به ایران و حتی پس از مدتها بعد از آن کیش مهر پرستی داشته اند.

   

شهر سوخته


شهر سوخته یکی از آثار تاریخی و باستانی عصر برنز منطقه جیرفت در استان سیستان و بلوچستان در ایران، به شمار می‌آید. شهر در ساحل رودخانه هیرمند و دریاچه هامون زمان خود و کنار جاده کنونی زاهدان - زابل بنا شده بوده‌است.


 


بر مبنای یافته‌های باستان شناسان شهر سوخته 280هکتار وسعت دارد و بقایای آن نشان می‌دهد که این شهر دارای پنج قسمت اساسی بوده که شامل بخش مسکونی واقع در شمال شرقی شهر سوخته؛ بخش‌های مرکزی؛ منطقه صنعتی؛ بناهای یادمانی؛ و گورستان است که به صورت تپه‌های متوالی و چسبیده به هم واقع شده‌اند. هشتاد هکتار از شهر سوخته را بخش مسکونی تشکیل میداده‌است.

پژوهش‌ها نشان داده‌است این محوطه بر خلاف اکنون که محیط زیستی کاملاً بیابانی دارد و فقط درختان گز در آنجا دیده می‌شود، در پنج هزار سال قبل از میلاد منطقه‌ای سبز و خرم با پوشش گیاهی متنوع و بسیار مطلوب بوده و درختان بید مجنون، افرا و سپیدار فراوانی در آنجا وجود داشته‌است. دریاچه هامون در 3200سال قبل از میلاد دریاچه‌ای بزرگ و پرآب بوده و چندین رودخانه دائمی مانند هیرمند آنرا تغذیه میکرده.

 شهر سوخته مرکز بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و هنری بوده، در نوبت ششم کاوش در شهر سوخته نمونه‌های جالب و بدیعی از زیورآلات به دست آمد.

در شهرسوخته انواع سفالینه‌ها و ظروف سنگی، معرق کاری، انواع پارچه، و حصیر یافت شده که معرف وجود چندین نوع صنعت، به ویژه صنعت پیشرفته نساجی در آنجاست.در شهر سوخته کوچه‌ها و خانه‌های منظم و لوله کشی آب و فاضلاب با لوله‌های سفالی پیدا شده

برای نخستین بار در شهر سوخته یک چشم مصنوعی پیدا شد. مطالعات اولیه نشان داده‌اند که چشم چپ زن تنومند مدفون در قبر شماره 6705مصنوعی بوده‌است. همین مطالعات نشان می‌دهند که زیر طاق ابروی زن مذکو آثار آبسه دیده می‌شود. به علت طول زمان زیادی که بخش زیرین این چشم مصنوعی با پلک چشم در تماس بوده‌است آثار ارگانیکی پلک چشم نیز در روی آن مشهود است. جنس و ماده‌ای که چشم مذکور با آن ساخته شده‌است هنوز به دقت روشن نشده و تشخیص آن به آزمایشهای بعدی موکول شده‌است اما به نظر می‌رسد که چشم مزبور از جنس قیر طبیعی که با نوعی چربی جانوری مخلوط شده‌است ساخته شده‌است..

 [ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 12:0 صبح ] [ فهیمه شکری ] نظر
پیام های قرآنی پایه چهارم ابتدایی

پیام قرآنی درس اول پایه چهارم ابتدایی                            پیام قرآنی درس دوم پایه چهارم ابتدایی

پیام قرآنی درس سوم پایه چهارم ابتدایی                           پیام قرآنی درس پنجم پایه چهارم ابتدایی

پیام قرآنی درس ششم پایه چهارم ابتدایی                          پیام قرآنی درس هفتم پایه چهارم ابتدایی

پیام قرآنی درس نهم پایه چهارم ابتدایی                              پیام قرآنی درس دهم پایه چهارم ابتدایی

پیام قرآنی درس یازدهم پایه چهارم ابتدایی                         پیام قرآنی درس سیزدهم پایه چهارم ابتدایی

پیام قرآنی درس چهاردهم پایه چهارم ابتدایی                            پیام قرآنی درس پانزدهم پایه چهارم ابتدایی[ سه شنبه 93/10/23 ] [ 11:55 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
دانلود آزمون و چک لیست چهارم 94 -93
[ سه شنبه 93/10/23 ] [ 11:18 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر
دو نمونه سوال ریاضی چهارم 94 - 93

دو نمونه سوال ریاضی چهارم 94 - 93

نمونه سوال اول

 

نمونه سوال دوم[ سه شنبه 93/10/23 ] [ 11:15 عصر ] [ فهیمه شکری ] نظر

:: مطالب قدیمی‌تر >>